Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Radosław Pałosz

Radosław Pałosz

Radosław Pałosz ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2017 r. Jest doktorantem w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy akademickiej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z AI&Law, analizą instytucji społecznych w kontekście cyfrowym, a także wpływie nowych technologii na prawo. Jego rozprawa doktorska poświęcona będzie relacjom między światami wirtualnymi gier MMO, a instytucjami prawnymi. Jest kierownikiem indywidualnego projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum nauki, uzyskanego w ramach konkursu PRELUDIUM 14. Celem projektu jest opis powstawania złożonych systemów normatywnych światów wirtualnym. Obecnie pracuje jako Asystent Badawczy w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej WPIA UJ, pomagając w realizacji projektu "Prywatne Prawo Danych". Projekt poświęcony jest opisowi, analizie i krytyce przetwarzania danych przez duże platformy internetowe z punktu widzenia prawa.

Od lipca 2021 r. Radosław jest adwokatem w Krakowskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej, specjalizującym się w prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym.

 • Asystent badawczy w projekcie "Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Praktyki, Zasady i Polityczność", finansowanym z Funduszy Norweskich w ramach grantu GRIEG, numer projektu 2020/37/K/HS5/02769 (od 2022 r.)
 • Stypendysta w ramach projektu Objaśnialne metody predykcyjnego utrzymania ruchu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu CHIST-ERA Call 2019, nr K/PMN/000128, nr umowy: UMO‑2020/02/Y/ST6/00070 (2021-2022.).
 • Kierownik indywidualnego projektu naukowego Powstawanie porządków normatywnych w grach MMORPG w perspektywie niektórych koncepcji teoretycznoprawnych. (od 2018 r.), realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM 14. Numer projektu: 2017/27/N/HS5/00845.
 • Członek zespołu badawczego nr 7 realizującego zadanie „Sprawiedliwość tranzycyjna jako czynnik przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Praktyka orzecznicza wojskowych sądów rejonowych w sprawach politycznych na przykładzie sądów w Katowicach i w Krakowie w okresie stalinowskim (1948-1956)” w ramach grantu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, przyznanego Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w Obszarze II pt. „Działanie sprawiedliwości tranzycyjnej, edukacji prawnej i obywatelskiej jako element przeciwdziałania przestępczości”. (2017 r. - 2019 r.).

 • Doctoral Consortium at JURIX 2019, 11-13 grudnia 2019 r., Madryt, Hiszpania – prezentacja projektu rozprawy doktorskiej pt.: Legal Institutions and Virtual Worlds.
 • II Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka Prawa człowieka i ich ochrona, 16-17 października 2019 r., Rzeszów, Polska – temat wystąpienia: Ochrona awatara w światach wirtualnych jako przejaw ochrony wolności słowa.
 • XXIX World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, 7-12 lipca 2019 r., Lucerna, Szwajcaria – temat wystąpienia: Virtual world as a state of nature. Rule-creating activity of MMOG players.
 • XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Prawo - społeczeństwo - kultura: formalne i nieformalne źródła prawa, 23-26 września 2018 r., Lublin, Polska - wystąpienie pt. Obserwacja uczestnicząca jako metoda badania prawa
 • IV Edycja Konfrontacji: GRA, 26-27 kwietnia 2018, Wrocław, Polska - wystąpienie pt.: Normotwórcza aktywność graczy gier MMOG na przykładzie EVE Online
 • XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, 17-21 lipca 2017 r., Lizbona, Portugalia – temat wystąpienia: Changing of criminal law’s paradigms in the era of cybercrime.

 • Społeczny odbiór wiarygodności dowodów a rzeczywistość: prawne zastosowania twierdzenia Bayesa na przykładzie Polski i krajów anglosaskich, [w:] D. Gil (red.), Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, s. 89-113, ISBN: 978-83-8061-284-6, współautor: Maciej Próchnicki.
 • Zastosowanie etnografii w badaniu pluralizmu prawnego, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 1/2019, s. 144-172, ISSN: 1644-0242.
 • Legal Institutions and  Virtual Worlds, M. Palmirani (red.), CUER. Workshop Proceedings. Proceedings of the Seventh JURIX 2019 Doctoral Consortium co-located with 32nd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2019), ISSN: 1613-0073.
 • Praktyka orzecznicza wojskowych sądów rejonowych w Katowicach i w Krakowie w sprawach politycznych w okresie stalinowskim, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-66344-46-4, współautorzy: K. Bokwa, P. Magiera, J. Pokoj.