Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zuzanna Krzykalska

Zuzanna Krzykalska

Doktorantka w Katedrze Teorii Prawa WPiA UJ od 2017 roku.

 1. „Instytucja prawna w dogmatyce prawa”, [Legal Institution in the Legal Dogmatics], Uczelniana Konferencja Studencko-Doktorancka w ramach seminarium wyjazdowego KN Filozofii i Teorii Prawa TBSP UJ „Ile filozofii? Ile nauki w prawie? O relacjach prawa”, Węgierska Górka, 2–4 December 2016.
 2. „Nauka prawa w uzasadnieniach wyroków Trybunału Konstytucyjnego” [Legal Doctrine and the Judicial Argumentation of the Constitutional Court], XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Prawo – Polityka – Sfera publiczna”, Wrocław, 18-2 September 2016.
 3. „Systemowość prawa prywatnego a ujęcie instytucjonalne w teorii prawa” [The Systemacity of Private law and the Institutional Approach in Legal Theory], Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wyzwania systemowe prawa cywilnego w Polsce i Unii Europejskiej w perspektywie najnowszych nowelizacji", Kraków, 8 January 2016.
 4. „Reconstructing Legal Institution”, XXVIII World Congress of the International Association of the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Lisbon, 17-21 July 2017.
 5. „The systematic Element on Legal Interpretation”, XXI Doctoral Colloqium, Lucerne, 25-16 January 2018.
 6. „Reconstruction of a Legal System by the Legal Doctrine”, XIII Annual Conference of the Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ) entitled “Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2018”, Zagreb, 13-14 September 2018.
 7. „Argument prawniczy z natury rzeczy a pozytywizm prawniczy” [The Legal Argument from the „Nature of the Matter” and Legal Positivism], together with dr. Justyna Holocher, XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa pt. „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”, Lublin, 23-26 September 2018.
 8. “Systematic Aspect of Legal Reconstruction”, Weyr’s Days of Legal Theory 2019, Brno, 6-7 June 2019.
 9. „The Curious Case of Empty Legal Entities”, 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Lucerne, 7-12 July 2019.
 10. „How to Think of Legal Institutions”, Social Ontology 2019 (The 6th Biennial ENSO Conference), Tampere, 22-24 August 2019.
 11. ”Construction of a Legal Agent", Contours of Legal Personhood, 10 November 2020.
 12. “Comment on Functions of Law in the Artifactual Theory of Law”, 2nd Italian-Slavic Legal Theory Seminar, 30 September – 3 October 2021.

 1. "External Recognition and What Grounds Legal Facts” w: L. Burazin, K.E. Himma, C. Roversi, P. Banas, The Artifactual Nature of Law, Edward Elgar Publishing, forthcoming 2022.
 2. „Koncepcja natury rzeczy w metodzie konstrukcji prawniczej Gustava Radbrucha a założenia pozytywizmu prawniczego", "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 4(29)/2021, DOI: https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2021.4.45, pp. 45-57.
 3. Entries in: M. Florczak-Wątor, A. Grabowski (red.), "Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz", Kraków 2021, DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383370.11:
  1. „Zasada pewności prawa” [The Principle of Legal Certainty], together with M. Florczak-Wątor, K. Ptak;
  2. „Nakaz określoności przepisów prawa” [Requirement of Clarity of Legal Provisions], together with M. Krzemiński, A. Grabowski;
  3. „Argument z typu przepisów prawa” [Type of Legal Provision as Legal Argument], together with O. Pogorzelski M. Krzemiński, A. Grabowski;
  4. „Nakaz stosowania reguł syntaktycznych języka ogólnego (powszechnego)” [Syntactic Rules as Legal Argument], together with A. Dębowska, A. Grabowski;
  5. „Argument a rubrica” [Argument A Rubrica], together with A. Dębowska, M. Pach, A. Grabowski, K. Ptak;
  6. „Argument systemowy” [Systematic Argument], together with M. Krzemiński, A. Grabowski;
  7. „Impossibilium nulla obligatio” [Impossibilium Nulla Obligatio], together with J. Kret, M. Latacz;
  8. „Argument z poglądu dominującego” [Prevailing Opinion as Legal Argument], together with J. Holocher;
  9. „Zakaz reformationis in peius” [Prohibition of Reformatio in Peius] together with M. Krzemiński;
  10. „Rebus sic stantibus”[Rebus Sic Stantibus] together with A. Dębowska;
  11. „Argument z natury rzeczy” [The Nature of things as Legal Argument] w together with J. Holocher.
 4. „Kolekcja na tle konstrukcji prawa cywilnego” [A Collection in Light of Constructions of the Civil Law] [in:] „Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego”, Vol II, ed. P. Dobosz et al., Kraków 2016.

 1. research visit in the University of Lucerne, 25 January-15 February 2018 r., Lucerne.
 2. research visit in the Wroclaw University (prof. Andrzej Bator), 2-15 December 2018 r., Wroclaw.
 3. research workshop “Social Ontology, Normativity and Philosophy of Law” in School of Law of University of Glasgow, 30-31 May 2019 r., Glasgow.
 4. research visit in the Cornell University (prof. Andrei Marmor), August 2021-February 2022.

 1. leader and primary investigator in a research project “An Intersubjective Representation of a Legal System. In Search for a Philosophical Foundation of a Theory of Dogmatic Legal Interpretation funded by The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF).
 2. researcher in a research project „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa” [Theory of Argumentation and Legal Reasonings in a Constitutional Rule-of-Law State], project leader: prof. Andrzej Grabowski, funded by National Centre of Science (OPUS).
 3. leader and primary investigator in a research project „Wizje systemu prawa i instytucji prawnej w dogmatyce prawa cywilnego oraz ich konsekwencje dla interpretacji prawniczej” [Representation of the Legal System and Legal Institutions in the Dogmatics of Civil Law and their Consequences for Legal Interpretation], funded by Polish Ministry of Science and Higher Education (Diamond Grant).