Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adam Dyrda, dr hab., prof. UJ

Adam Dyrda, dr hab., prof. UJ

Profesor w Katedrze Teorii Prawa (2021). Dr habilitowany nauk prawnych (2018), doktor prawa (2012), absolwent prawa i filozofii (2010). Za rozprawę doktorską pt. „Teza o konwencjonalizmie we współczesnym pozytywizmie prawniczym” otrzymał wyróżnienie w XLVIII Konkursie Państwa i Prawa (2013) na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne. Zdobywca I nagrody w LIV Konkursie Państwa i Prawa (2019) za rozprawę habilitacyjną pt. „Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu”. Dwukrotny laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2013, 2014). Laureat XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018).

Zainteresowania badawcze: analityczna teoria prawa, realizm prawniczy, filozofia pragmatyzmu, etyka przekonań i epistemologia sporów. Obecnie bada filozoficzne podstawy amerykańskiego realizmu prawnego (grant Sonata NCN), a także przygotowuje rozprawę doktorską z filozofii poświęconą idei kulturowego „holistycznego pragmatyzmu” M. G. White’a. Kierownik projektu (PI) OPUS oraz opiekun doktoranta i kierownik projektu (PI) Preludium BIS, finansowanych ze środków NCN.

 

Książki

2021 Teoria i filozofia prawa [Theory and Philosophy of Law], Wolters Kluwer, Warszawa [Editor and author; with: K. Eliasz et al.]

2017 Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu [Theoretical Disagreements in Jurisprudence. The Perspective of Holistic Pragmatism, in Polish], Scholar, Warsaw

2016 Metodologiczne dychotomie: krytyka pozytywistycznych teorii prawa [Methodological Dychotomies: The Critique of Positivistic Theories of Law, in Polish], Wolters Kluwer, Warsaw [with: A. Grabowski & T. Gizbert- Studnicki]

2013 Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego. [Convention at the Foundations of Law. Controversies over Legal Posi- tivism, in Polish], Wolters Kluwer, Warsaw

Artykuły

2021 Do Legal Concepts Travel?, in: J. Jemielniak, A.L. Kjaer (eds), Lan- guage and Legal Interpretation in International Law, Oxford University Press (forthcoming). [with: T. Gizbert-Studnicki]

2021 Polish jurisprudence in a crooked mirror[U+202F]: (a polemic with Tomasz Bekrycht and Rafał Mańko), Państwo i Prawo 76/1(899), pp. 119-134 [with: T. Gizbert-Studnicki]

2020 The Limits of Theoretical Disagreements in Jurisprudence, International Journal for the Semiotics of Law. [with: T. Gizbert-Studnicki]

2020 Granice sporów interpretacyjnych w prawoznawstwie [The Limits of Interpretative Disagreements in Jurisprudence, in Polish] Archiwum Filo- zofii Prawa i Filozofii Społecznej 2(23), pp. 19-34. [with: T. Gizbert- Studnicki]

2020 Realizm Prawniczy [Legal Realism, in Polish] in: B. Dziobkowski, J. Hołówka (eds) Filozofia prawa [Philosophy of Law, in Polish], PWN, pp. 514-532.

2019 Spory teoretyczne inter partes? Epistemologia a problem Dworkina [Theoretical disagreements inter partes? Epistemology and the Dworkin’s Problem, in Polish] in: M. Hermann et al. Wymiar prawa. Teoria. Filzofia. Aksjologia [Dimensions of Law. Theory. Philosophy. Practice, in Polish], CH Beck, pp. 59-69.

2018 Legal Narrative and Legal Disagreement Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2, pp. 47-59. [with: M. Dubowska]

2018 The Real Ratio Legis and Where to Find It. A Few Pragmatic Consid- erations in: V. Klappstein, M. Dybowski (eds) Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, pp. 3-17.

2018 Realizm prawniczy a pozytywizm prawniczy [Legal Realism and Legal Positivism, in Polish] Avant IX/1, pp. 47-66.

2018 Truisms, Heuristics and the Concept of Law Principia 65, pp. 113-143. 2018 Załżoenia tzw. prawoznawstwa eksperymentalnego [The Main Assumptions of Experimental Jurisprudence, in Polish] in: M. Kłodawski (ed.) Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej [On Theory of law-making and techniques of legislation, in Polish], Wydawnictwo Sejmowe, pp. 60-81.

2018 Who takes the argument from theoretical disagreement seriously? in: M. Klusonowa et al. (eds) Argumentation 2017 (Proceedings), Acta Universitatis Brunensis, pp. 1-24.

2017 Jakim prawem toną statki: rzecz o Etyce Przekonań W.K. Clifforda [By What Right do Ships Sink? On W. K. Clifford’s The Ethics of Belief] ER(R)GO 35, pp. 147-166. [with: M. Dubowska]

2017 [translation] W.K. Clifford Etyka przekonań [The Ethics of Belief] ER(R)GO 35, pp. 169-190. [with: M. Dubowska]

2016 The Epistemology of Theoretical Disagreement in: P. Banaś, A. Dyrda and T. Gizbert-Studnicki (eds) Metaphilosophy of Law, Bloomsbury, pp. 227-260.

2016 Czy systemowość jest konieczną własnością? [Is systemness a necessary feature of law?, in Polish], Przegląd Prawa i Administracji Special Issue „Systemowość prawa” [Law’s systemness] 104, pp. 19-37. [with: T. Gizbert-Studnicki]

2015 Pragmatism, Holism and the Concept of Law, Erasmus Law Review 1/2015, pp. 2-13.

2016 Are fundamental legal reasons internal?: a few remarks on the Har- tian idea of the internal point of view in: M. Araszkiewicz et al. (eds) Problems of normativity, rules and rule-following, Springer, pp. 229-239.

2015 Spory prawnicze a pragteorii prawa [Legal disagreements and the pragmatism of legal theory, in Polish] Principia 61, pp. 241-265.

2015 Why Legal Conventionalism Fails? Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1(10), pp. 14-30.

2015 Do arguments help (in face of peer legal disagreement)?: A plea for an epistemic theory in: M. Skop et al. (eds) (eds) Argumentation 2015 (Proceedings), Masarykova univerzita, pp. 1-25.

2015 Teoria refleksyjości pojęć instytucjinalnych Eerika Lagerspetza [Eerik Lagerspetz’s theory of reflexive institutional notions, in Polish] in: P. Skuczyn ́ski, K. Kaleta (eds), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania [Reflexivity in law. Contexts and applications, in Polish], Wydawnictwo UW, pp. 159-174.

2014 Deskryptywna socjologia (H.L.A. Harta) [H.L.A. Hart’s Descriptive Sociology] in: J. Czapska et al. (eds), Wielowymiarowość prawa [Multidimensionality of law, in Polish], Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 283-298. [with: T. Gizbert-Studnicki]

2014 Spór o pojęcie prawa: debaty Hart - Dworkin ciąg dalszy? [Dispute about the notion of law: Hart - Dworkin debate continued?, in Polish], Pan ́stwo i Prawo, 69/4(818), pp. 3-18.

2013 Over-aggregated concepts, adjective-modifiers and argumentation in: M. Skop et al.(eds), Argumentation 2013 (Proceedings), Acta Universi- tatis Brunensis, pp. 23-40. [with: T. Gizbert-Studnicki]

2013 Czy pojęcie prawa jest pojęciem z istoty spornym? [Is the Concept of Law an Essentially Contested Concept?, in Polish], Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 1(6), pp. 54-67. 

2013 Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody [Remedy vs. Diagnosis. How Political Liberalism Accounts for Political Disagreement, in Polish], Diametros, 37, pp. 13-33. [with: W. Ciszewski]

2012 In Search for the Rational Response: Asessing the Rawlsian Foreground for Resolving Political and Legal Disagreements in: J. Savelka, et al. (eds), Argumentation 2012 (Proceedings), Acta Universitatis Brunensis, pp. 47-62. [with: W. Ciszewski]

2012 Semantic Sting and Legal Argumentation in: J. Savelka, et al. (eds), Argumentation 2011 (Proceedings), Acta Universitatis Brunensis, pp. 63- 88. [with: T Gizbert-Studnicki]

Redakcja publikacji zbiorowych

2019 M. Araszkiewicz et al. [selection of papers and editorship]
Tomasz Gizbert-Studnicki, Pisma Wybrane. Prawo: J ̨ezyk, normy, rozumowania [Selected papers : law : language, norms, reasoning, in Polish], Wolters Kluwer, Warsaw

2016 P. Banaś, A. Dyrda and T. Gizbert-Studnicki, (eds) Metaphilosophy of Law, Bloomsbury, Oxford. 

Zima 2021: Courtroom Drama - Discussion Class

Zima 2021: Wprowadzenie do systemu prawa

Zima 2021: Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy [wspólnie z W. Ciszewskim]

2021: Interdisciplinary Seminar [zajęcia dla II roku programu doktorskiego "Society of The Future"]

2021: Seminarium dla studentów prawa i administracji [wspólnie z W. Ciszewskim]

Planowane kursy w 2022 roku:

Spory prawnicze: teoria i praktyka

Philosophy of law in action

NAGRODY, STYPENDIA:

• Wyróżnienie w XLVIII Konkursie “Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, 2013, Kapituła „Państwa i Prawa”, za rozprawę doktorską pt. „Teza o konwencjonalizmie we współczesnym pozytywizmie prawniczym”.

• Stypendium START, 2013, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, za dorobek naukowy

• Stypendium START, 2014, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, za dorobek naukowy

• Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe, przyznana w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy na rzecz Uniwersytetu Jagiellonskiego, przyznana z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018 – za osiągnięcia naukowe (w tym współautorstwo „Metodologicznych dychotomii”).

• Laureat XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za dorobek naukowy (2018)

• Stypendysta NAWA (Program Bekkera) na wyjazd na Uniwersytet w Manchesterze w 2019 roku

Szczegóły: https://www.socialsciences.manchester.ac.uk/philosophy/research/visiting-researchers/adam-dyrda/

• Pierwsza nagroda w LIV Konkursie “Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, 2013, Kapituła „Państwa i Prawa”, za rozprawę habilitacyjną pt. "Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu".

Patrz: https://www.prawo.pl/student/nagrody-panstwa-i-prawa-za-habilitacje-i-doktoraty-w-2019-r,429774.html

Wywiad: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/teoretyczna-refleksja-podstawa-dobrych-decyzji-prawnych,433379.html

• Nominacja do Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego za książkę pt. "Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu"

Patrz: https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/46024092302/in/album-72157673953308067/

•Stypendium "Senior Award" Komisji Fulbrighta na pobyt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine w 2020 roku.

GRANTY:

•Grant OPUS pt. Etyka Przekonań Instytucjonalnych realizowany w Katedrze Teorii Prawa UJ (nr 2020/37/B/HS5/00272), 2021-2025, Narodowe Centrum Nauki, kierownik i wykonawca projektu.

•Grant PRELUDIUM BIS pt. Krytyczne ujęcie pojęcia małżeństwa: perspektywa antyesencjalistyczna. realizowany w Katedrze Teorii Prawa UJ (nr 2019/35/O/HS5/02300), 2020-2024, Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu i opiekun doktoranta.

•Grant SONATA pt. Nowa krytyka amerykańskiego realizmu prawnego realizowany w Katedrze Teorii Prawa UJ (nr 2016/21/D/HS5/03839), 2017-2019, Narodowe Centrum Nauki, kierownik i wykonawca projektu.

• Grant OPUS pt. „Granice analitycznej teorii prawa” realizowany w Katedrze Teorii Prawa UJ (nr 2013/09/B/HS5/01023) 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca (postdoc) w projekcie.

• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla młodych naukowców „Teoria prawa między nowoczesnością i ponowoczesnością” (2011/2012). Grant przeznaczony na redakcję i wydanie publikacji po Zjeździe Młodych Teoretyków Prawa w Krakowie o takim samym tytule.

• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla młodych naukowców „Amerykański pragmatyzm prawny” na rok 2014 (Wydział Prawa i Administracji UJ). Grant przeznaczony na zakup publikacji.• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla doktorantów „Współczesna krytyka dychotomii analityczno-syntetycznej” na rok 2015 (Wydział Filozoficzny UJ). Grant przeznaczony na zakup publikacji.

• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla młodych naukowców „Spory teoretyczne w prawoznawstwie – badanie z perspektywy filozofii analitycznej” na rok 2017 (Wydział Prawa i Administracji UJ). Grant przeznaczony przede wszystkim na udział w konferencjach międzynarodowych (Kopenhaga, Brno, Lizbona, Monachium, Reykjawik).