Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krzysztof Płeszka (emeritus), prof. dr hab.

Krzysztof Płeszka (emeritus), prof. dr hab.

W latach 2018-2023 kierownik Katedry Teorii Prawa UJ, zastępca Kierownika Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1976). Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność teoria i filozofia prawa (Uniwersytet Jagielloński – 1976). Stypendysta fundacji Aleksandra von Humboldta (1989 – 91), stypendysta Amerykańskiego Instytutu Studiów Europejskich (1987).  Habilitacja z zakresu teorii i filozofii prawa (Uniwersytet Jagielloński – 1997).  W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi związanymi z systemem prawa, a w szczególności z jego uporządkowaniem, teorią interpretacji i argumentacji prawniczej, problematyką alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz zagadnieniami z zakresu historii filozofii prawa.

Książki i monografie :

 1. Hierarchia w systemie prawa, Kraków 1988.
 2. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje, Kraków 1996.
 3. Wykładnia rozszerzająca,  Warszawa 2010.

Podręczniki, skrypty :

Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków 1985 (wybór tekstów i współredakcja tomu wraz z T. Gizbert-Studnickim, R. Sarkowiczem oraz J. Stelmachem).

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Dwie koncepcje normy prawnej w psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego, ZN UJ DXXXI, nr 12, 1979.
 2. Recenzja książki W. P. Żołtewa : Fiłosofia i burzuaznoje prawosoznanije, Państwo i Prawo, vol. XXXIX 1979, z. 6.
 3. Ontologia Leona Petrażyckiego, Studia Filozoficzne 1981, nr 5, wspólnie z J. Woleńskim.
 4. Das System des Rechts und die allgemeine Systemtheorie, Schriftenreihe Methodologje der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft, Karl-Marx-Universität, Leipzig 1981
 5. Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji. Zeszyty· Naukowe UJ, DCLXXVII, z. 2, 1984, wspólnie z T. Gizbert-Studnicki
 6. Die horizontale und die vertikale Gliederung des Rechtssystems, Archivum Iuriducum Cracoviense 1985, Vol. XVIII
 7. Niektóre właściwości hierarchicznego uporządkowania systemu prawa, Studia Prawnicze, z. 3-4,  1986.
 8. O dwóch pojęciach systemu prawa, Zeszyty Naukowe UJ DCCXXXVI, z. 24
 9. Le systeme du droit dans la dogmatique juridique, Archives de Philosophie du Droit, Vol. 31, 1986 wspólnie z T. Gizbert-Studnickim.
 10. Recenzja z : Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie im Wandel, oraz  tegoż : Beiträge zur juristischen Hermeneutik, Państwo i Prawo, Vol., XLII, z. 4, 1987, wspólnie z T. Gizbert-Studnickim.
 11. Folgenorientierung und teleologische Auslegung, Archivum Iuridicum Cracoviense, Vol. XII, 1989.
 12. Następstwa decyzji stosowania prawa, Państwo i Prawo, 1989, z. 11.
 13. Empirisches Wissen als Grundlage der teleologischen Interpretation, ARSP Beiheft 53, 1994, wspólnie z T. Gizbert-Studnickim.
 14. Polish Legal Theory. An attempted Overview, European Journal of Law, Philosophy and Computer Science, vol. 2/1997; ss. 257 –265 (wspólnie z T. Studnickim).
 15. Konstrukcyjna teoria wykładni Sawy Frydmana - próba współczesnego ujęcia, Państwo i Prawo, nr 5, 2005, ss. 3 - 19.
 16. Recenzja z: T. Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe  tekstu prawnego jako granica wykładni, Państwo i Prawo, z. 4, 2007.
 17. Outline of a Theoretical Model of Community Oriented Interpretation of national Law, Archivum Iuridicum Cracoviense, Vol. XLII, 2009, ss. 30.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych:

 1. Moc prawna a hierarchia w systemie prawa, w: Prawo i polityka, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dr Kazimierza Opałka, Warszawa 1988.
 2. Obraz systemu prawa w dogmatyce prawniczej, Księga pamiątkowa ku czci Prof. dr Z. Ziembińskiego Poznań 1989, wspólnie z T. Gizbert-Studnickim.
 3. O paradygmacie dogmatyki prawa, w : Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, Księga pamiątkowa ku czci Prof. dr hab. Stanisława Waltosia, Warszawa 2000.
 4. Wiedza empiryczna w prawniczych uzasadnieniach decyzji interpretacyjnych, w : Dziedzictwo prawne XX wieku, Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, Kraków 2001.
 5. Reguły preferencji w prawniczych rozumowaniach interpretacyjnych, w: Studia z filozofii prawa 2, red. J. Stelmach, Kraków 2003, ss. 77-93.
 6. Wartości i zasady w planowaniu przestrzennym, w : Prawo a wartości, Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z. Tobor, Zakamycze 2003, ss. 221-259.
 7. "Ius" i "lex" w prowspólnotowej wykładni prawa krajowego, w: Prawo - władza - społeczeństwo - polityka, Księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Pałeckiego, Toruń 2006, ss. 93 -107.
 8. Communicative Approach to Legal Policy - Possibilities and Limitations, w: Politics of Law & Legal Policy. Between Modern and Post - Modern Jurisprudence, ed. by T. Biernat and M. Zirk - Sadowski,  Oficyna Wolters Kluwer 2008, ss. 196 – 230.
 9. Determinanty komunikacyjnego ujęcia dyskursu legislacyjnego, w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, Kraków 2010, ss. 863 – 872.
 10. Doktryna acte clair z perspektywy teoretycznych koncepcji wykładni, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego, Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń i S. Czepita, Szczecin 2010, ss. 91 – 112.
 11. Legal Theory and Philosophy in Poland, w : Treatise, red E. Pattaro, wspólnie z J. Woleńskim oraz T. Gizbert-Studnickim, w druku.

Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych:

 1. The Polish Legal Theory. Materiały konferencyjne 17th  IVR World Congress : Challenges to Law at the End of the 20th Century, Bologna 1995, Plenary and Prallel Sessions
 2. Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, w: Filozoficzno – teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, red Marek Zirk – Sadowski, Łódź 1997.
 3. Zmiana paradygmatu interpretacyjnego w polskiej teorii prawa po akcesji do Unii Europejskiej, w: Język współczesnego prawa – Materiały pokonferencyjne, red A. Niewiadomski i inni, przesłane do druku.

Inne:

 1. M. Araszkiewicz, P. Banas, T. Gizbert-Studnicki, K. Pleszka Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, Springer, Law and Philosophy Library, vol. 111, 2014.
 2. Funkcjonowanie prawa w społeczeństwie socjalistycznym, sprawozdanie z konferencji teoretyczno prawnej, Państwo i  Prawo, vol. XXXVIII, 1978, z. 10.
 3. Bibliographie des Krakauer Zentrums der Rechtstheorie,  Schriftenreihe Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft, Karl-Marx-Universität, Leipzig, z. 10, 1982.
 4. Tłumaczenie H. Kelsen : Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, w: T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka, R. Sarkowicz, J. Stelmach, Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków 1985.
 5. Tłumaczenie H. Kelsen : Die Grundlage der Geltung einer normativen Ordnung : die Grundnorm, w : Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków 1985.
 6. Bibliografia prac  K. Opałka,  w : Prawo i Polityka, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dr Kazimierza Opałka, Warszawa 1989.

Prace popularnonaukowe:

 1. Die Einführung der Mehrwertsteuer in Polen, Information und Inwestition nr 10, Wien 1994.
 2. Samorządowy projekt ustawy o drogach publicznych, w : Biuletyn Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1995 nr 3, wspólnie z J. Friedberg, J. Duda, J. Górski.
 3. Grundzüge des polnischen Steuerrechts, Berlin 1999, Materiały Konferencji Deutsch – Polnische Rechtsschule, 22 – 25 Kwietnia 1999.