Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojciech Ciszewski, dr hab.

Wojciech Ciszewski, dr hab.

Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa. Absolwent prawa, filozofii oraz dziennikarstwa. W 2016 roku obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ pracę doktorską poświęconą koncepcji rozumu publicznego w filozofii Johns Rawlsa. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii "Zasada neutralności światopoglądowej państwa" (nagrodzona pierwszą nagrodą "Państwa i Prawa"). Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filozofii politycznej, etyki oraz filozofii prawa, w szczególności kwestie dotyczące współczesnych teorii sprawiedliwości, teorii legitymacji politycznej, koncepcji demokracji, a także relacji prawa i religii. Kierował polskimi i międzynarodowymi grantami badawczymi.

10 najważniejszych prac:

Książki:

(1) Wojciech Ciszewski, Zasada neutralności światopoglądowej państwa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, 444 p.

(2) Wojciech Ciszewski, Rozum i demokracja. Wprowadzenie do koncepcji rozumu publicznego Johna Rawlsa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, 228 p.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

(3) W. Ciszewski, Conscience and the Burden Inquiry—What Should Be Investigated in Exemption Cases, and Why?, Oxford Journal of Law and Religion, Volume 10, Issue 1, February 2021, pp 133–154.

(4) W. Ciszewski, Tomasz Żuradzki, Conscientious Refusal of Abortion in Emergency Life-Threatening Circumstances and Contested Judgments of Conscience, American Journal of Bioethics 18(7)/2018, pp. 62-64.

(5) W. Ciszewski, Nonconsequential Conception of Neutrality (2018), rozdział, Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer International Publishing, pp. 119-136.

(6) W. Ciszewski, Aborcja, niepełnosprawność i krzywda osób trzecich, Państwo i Prawo 8/2021, s. 117-131

(7) W. Ciszewski, Public Reason in Practice – the Moral Legitimacy of the Constitutional Complaint Lodged by Polish Deputies Challenging the Constitutionality of the Abortion Law, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2018, pp. 17-31

(8) W. Ciszewski, Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretycznoprawnej – próba systematyzacji, Forum Prawnicze 2/2016, s. 59-73

(9) W. Ciszewski, Adam Dyrda, Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody, Diametros 37/2013; pp. 13-33.

(10) W. Ciszewski, W stronę “miękkiej” neutralności światopoglądowej państwa [w:] Państwo i Prawo, nr 6/2014, Warszawa 2014, s. 3-18.

Pozostałe artykuły i rozdziały (20):

W. Ciszewski, Towards a Soft Concept of State Neutrality Principle [w:] Law, Politics, and the Constitution. New Perspectives from Legal and Political Theory, red. M. Hein, A. Geisler, Frankfurt 2014, s. 171-184.

D. Ciszewska, W. Ciszewski, Opinia łączna biegłych – problemy proceduralne [w:] Monitor Prawniczy, nr 10/2014, Warszawa 2014, s. 512-516.

W. Ciszewski, System uzasadnienia teorii sprawiedliwości Rawlsa [w:] Archiwum filozofii prawa i filozofii społecznej nr 1 (6), Warszawa 2013, s. 34-53.

D. Ciszewska, W. Ciszewski, Znaczenie art. 55 ustawy z 12 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w kontekście ustalenia prawa do emerytury [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 9/2014, Warszawa 2014, s. 46-49.

 W. Ciszewski, A. Dyrda, Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody [w:] ICF Diametros, nr 37, Kraków 2013, s. 13-33.

 D. Ciszewska, W. Ciszewski, Zakres stosowania terminu określonego w art. 13 ust. 1 tzw. ustawy antykryzysowej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.1.2012 r. [w]: Monitor Prawa Pracy, nr 7/2012 Warszawa 2012.

 W. Ciszewski, Antropologia polityczna Helmutha Plessnera [w:] Nauki polityczne. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ nr 9, Kraków 2013, s. 11-22.

W. Ciszewski, Społeczeństwo redystrybucji i jego wrogowie. O zasadzie dyferencji u Johna Rawlsa [w:] Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2013.

W. Ciszewski, E. Matejkowska, Kontrowersje i problemy wokół rozumienia pojęcia wolności działalności gospodarczej [w:] Studenckie Zeszyty Prawnicze UMCS, tom 20, Lublin 2010, s. 128-134.

W. Ciszewski, E. Matejkowska, Student a prawo do sądu w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe, tom 21, Lublin 2011, s. 119-124.

W. Ciszewski, Procedura tworzenia polskiej polityki energetycznej [w:] Biblioteka Regulatora Prezesa URE, Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro; Warszawa 2010; str. 117-122.

W. Ciszewski, Polityka społeczna w sferze szkolnictwa wyższego a problem dobra wspólnego [w:] Od poradnictwa zawodowego do polityki edukacyjnej, red. A. Chrześcijanek, D. Guzik, Kraków 2010, s. 31-42.

W. Ciszewski, Jaka neutralność?, Państwo i Prawo, nr 10/2016, Warszawa 2016, s. 124-131.

 W. Ciszewski, Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretyczno prawnej – próba systematyzacji, Forum Prawnicze, nr 2 (34)/ 2016, Warszawa 2016, s. 59-73.

W. Ciszewski, Demokratyczny status sądowej kontroli konstytucyjności, Filozofia publiczna i edukacja demokratyczna, nr 1/2016, Poznań 2016, s. 150-166.

W. Ciszewski, Neutralność, demokracja, uspołecznienie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4/2016, Poznań 2016, s. 81-92.

 W. Ciszewski, Demokratyczny status sądowej kontroli konstytucyjności, Filozofia publiczna i edukacja demokratyczna, nr 1/2016, Poznań 2016, s. 150-166.

W. Ciszewski, Jaka neutralność?, Państwo i Prawo, nr 10/2016, Warszawa 2016, s. 124-131.

W. Ciszewski, Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretycznoprawnej – próba systematyzacji, Forum Prawnicze, nr 2 (34)/ 2016, Warszawa 2016, s. 59-73.

W. Ciszewski, Czy idea republikańskiej neutralności jest możliwa do zrealizowania, Kierunki badawcze w filozofii 2017: nowe horyzonty wiedzy, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2017, s. 19-27.

Publikacje pokonferencyjne:

(1) W. Ciszewski, What Makes Some Considerations Legitimate Political Arguments? On Public Reasons in Rawlsian Liberalism [w:] Argumentation 2013, red. J. Savelka, M. Skop, Brno 2013, s. 7-22.

(2) W. Ciszewski, A. Dyrda, In Search for the Rational Response: Asessing the Rawlsian Foreground for Resolving Political and Legal Disagreements [w:] Argumentation 2012, red. J. Savelka., Brno 2012, s. 47-62.

(3) W. Ciszewski, How Can Legal Discourse Benefit from Philosophy? A Remark on the Lautsi Case [w:] Integrating Social Sciences into Legal Research, Vilnius University, Vilnius 2014, s. 104-109.

(4) W. Ciszewski, Liberty, Equality, Fraternity - Three Challanges to Rawlsian Difference Principle [w:] ARSA 2012 Conference Proceedings, Uniwersytet w Żylinie, Żylina 2012.

(5) W. Ciszewski, E. Matejkowska, What Makes a Legal System Legitimate? Analyzing Three Models of Public Justification [w:] The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Wilno 2013.

(6) W. Ciszewski, Deontologiczne i konsekwencjalistyczne koncepcje uzasadnienia prawa własności intelektualnej [w]: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, str. 365-373.

(7) W. Ciszewski, E. Matejkowska, Kategoria usługi powszechnej w polskim porządku prawnym [w:] Gospodarka, społeczeństwo, państwo – dokąd zmierza świat? Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 261-267.

(8) W. Ciszewski, Wywłaszczenie wobec prawa własności – perspektywa filozoficznoprawna [w:] dodatek do: Casus; nr 55; wiosna 2010, str. 11-13.

(9) W. Ciszewski, Aksjologia polskiego Kodeksu karnego w obliczu osiągnięć nauki; [w:] Wokół reguły. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2009, s. 201-210.

 • 21/22Z - Prawo a etyka relacji seksualnych – konwersatorium  
 • 21/22L - Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
 • 21/22 - Seminarium - Katedra Teorii Prawa ("współ"prowadzenie z A. Dyrda)
  21/22 - Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia 
  21/22Z - Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy - konwersatorium (współprowadzenie z A. Dyrda)
 •  
 • W przeszłości prowadzone wykłady monograficzne:
 • 18/19L - Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej (Wykład)

 • (2014-2018) Kierownik projektu w grancie NCN “Preludium” pt. Rozum publiczny między faktami a zasadami. Krytyka wizji sprawiedliwości Johna Rawlsa; numer: UMO-2013/09/N/HS5/00669; termin rozpoczęcia: kwiecień 2014; stanowisko: kierownik projektu.
 •  
 • (2014-2018) Kierownik projektu w grancie MNiSW „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – moduł 2.1 wspierający młodych humanistów pt. Zasada neutralności światopoglądowej państwa; numer 0120/NPRH3/H21/82/2014; termin rozpoczęcia: lipiec 2014 r. Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Wilnie.

(2021) Pierwsza nagroda w LVI plebiscycie czasopisma "Państwo i Prawo" dla najlepszej pracy habilitacyjnej z nauk prawnych ("Zasada neutralności światopoglądowej państwa")

(2020) Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagielońskiego dla najlepszych naukowców